Upacara Adat Ngalaksa di Kabupaten Sumedang

Upacara Adat Ngalaksa di Kabupaten Sumedang

  • Post author:
  • Post category:Artikel / WBTB

Upaca Adat Ngalaksa di Kabupaten Sumedang

 

oleh :

Rusyana, S.Pd

Makalah dalam kegiatan Penayangan Film dan Diskusi Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bandung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 di Aula Srimanganti, Kabupaten Sumedang

 

A. SEJARAH SINGKAT UPACARA ADAT NGALAKSA

Mangsa anu ngendat panjang tibihari kakiwari ngalalangsean  kaahengan nu kungsi kasorang ku sakumna rahayat  Sumedang dina abad ka 17,Nalika nu jadi nalendra harita Eyang Suradiwangsa.
Mataram keur meujeuhna kumawasa di beulahan tanah jawa, anu boga tekad rek ngajorag VOC, kalayan ngamukim jeung masangrahan di wewengkon Cirebon, antukna daerah nu deukeut ka Cirebon saperti Indramayu,kuningan,Sindang kasih, jeung Sumedang dijadikeun sumber pikeun nyiar bekel enggoning bajoang ngajorag VOC. Diantara 5 kabupaten Sumedang   ngarupakeun kabupaten anu  pangsuburna ku tatanen kayaning pare, rumbah jeung palawija sejena, dumasar kana patekadan nu sarua rek ngajorag VOC eyang Suradiwangsa serah bongkokan ka Mataram pikeun ngahijikeun kakuatan seja merangan Walanda, nu antukna kabeh tatanen nu aya di Sumedang khususna  di Rancakalong dikerid nepi kasisipna, malah teu disesakeun keur binih-binih acan,  balukarna dirancakalong bener-bener euweuh nu bisa dipelak pikeun minuhan kabutuh hirup, iwal hanjeli nu bisa tumuwuh subur tur jadi bahan pangan  gaganti pare.
Mungguh kudrot jeung irodat Gusti tumiba ka mahlukna mangrupa cocoba ujian hirup harita aya kajadian anu matak peurih jeung tugenah sabada datangna musibah nu tumiba kasalah saurang anggota masyarakat nyaeta inkang putra kuwu diwewengkon eta, akibat katinggang tumpukan hanjeli.
Musibah nu tumiba mangsa harita lain wungkul karandapan ku kulawarga  kuwu, tapi sumebar walatra  kusakumna rahayat,
hiji insan anu linuhung jaman harita nu katelah Eyang Jatikusumah, mantena  kacida prihatina ku kaayaan alam mangsa harita, gilig tekad seja narekahan  musibah anu kasorang, sangkan binih pare bisa tumuwuh deui di Rancakalong.
Eyang Jatikusumah anjeuna  neuleuman kana kapeurih hamba rahayat sakumna, anjeuna seja jengkar tandang ka Cirebon  bumela kalemah cai kairing wadia balad nu jumlahna aya 12 urang kaasup salah saurang wawakil sesepuh istri pikeun mapag pare tea lamun usahana hasil, hal eta dilakonan lantaran jaman harita boga kayakinan yen pare teh mangrupa jelmaan Dewi Sri, anu maksudna pikeun ngahormatna, kulantaran bakal mang taun-taun lilana Eyang Jatikusuma dibarengan ku  wawakil sesepuh lain istri lain pameget.
Rombongan Eyang Jatikusumah langlus lumampah ngajugjug Dayeuh Cirebon wireh ceuk pikeun neang binih pare.Badaratna eyang jati kusumah teu bisa kebat kahalang cocoba jeung dodoja meunang panghalang rajia jaga baya prajurit nagri Mataram  nepi ka Eyang Jati Kusumah jeung wadia balad kateter,tug dugi   kadungsang-dungsang.
Geusan tinekanan ikhtiar, Eyang Jatikusumah teu leungiteun akal anjeuna geuwat ngirim utusan pikeun ngadatangkeun dua urang tukang tarawangsa nyaeta  Wiraguna jeung Wiguna,  kalayan numutkeun kayakinan Eyang Jatikusumah  tabeuhan tarawangsa bakal mampu meruhkeun jeung mapalerkeun pangjaga para Prajurit Mataram dina enggoning mancen gawena, nepi ka  Cirebon rombongan Wiraguna jeung wiguna teu reureuh nabeuh tarawangsa , para Prajurit Mataram oge,  jarongjon ngilu ngibing kabawa ku wirahma tarawangsa, kasempetan eta dimangfaatkeun ko rombongan pikeun nyusup  mawa binih pare  dibawa kucara disamunikeun dina jero tarawangsa.
dumasar kana hal eta mangka hiji hijina tarawangsa tepi kakiwari dipasiep ku juru tari ti sesepuh pameget jeung istri.
Abringan Wiraguna jeung Wiguna kairing wadia balad sajajalan saruka bungah sukan-sukan sabada hasil pamaksudan mawa binih pare pikeun sumber kahirupan hamba rahayat sadaya.. Nu antukna beja ngeunaan tumuwuhna deui pare di Rancakalong nepi ka Mataram, Sultan Mataram ngutus prajuritna pikeun nalungtik kaayaan Rancakalong danget harita, kalayan hasilna terus dilaporkeun ka Sultan Mataram, mung ku wijaksana Sultan Mataram harita anjeuna ngirim  deui utusan  pikeun nyanggakeun  5 jambangan keur nyieun laksa mangrupa dahareun bekel peperangan.
Cag urang teunden dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siam geusa alaaeun ngenaan sajarah nu lawas kasorang. Kiwari tiap taun di Rancakalong dilaksanakeun upacara ngalaksa mangrupa hiji upaya masyarakat Rancakalong enggoning nagamumule ajen budaya tradisi anu lumangsung ti bihari kakiwari .seja ngalap mangfaat pikeun kamaslahatan umat ku cara rempug jukung sauyunan sareundeuk saigel sabobot sapihanean gawe nu rancage ciri.hirup kumbuh sauyunan. Mugia rancakalong nanjung apanjang apunjung waluya jatnika salalawasna, seja sapuk satujuan geusan nanjeurkeun ajen inajen jati diri kamanusaan, nu gilig napak dina budaya ngapak tina budaya.

B.  PROSES PELAKSANAAN UPACARA ADAT NGALAKSA

Ngalaksa merupakan upacara adat yang dilaksnakan masyarakat adat Rancakalong, Kecamatan Rancakalong.Awalnya Ngalaksa dilaksanakan oleh orang per orang/ keluarga ditempat tempat yang sunyi, dan jadwal pelaksanaannya dikaitkan dengan jadwal bersawah sebagaimana halnya budaya masyarakat agraris.Pada masa sekarang ini pelaksanaan Ngalaksa dilaksanakan  setiap tahun satu kali biasanya diawal Bulan Juli, dan apabila pada Bulan Juli bertepatan dengan Bulan Puasa pelaksanaannya diundur ke bulan berikutnya, sesuai dengan hasil musawarah adat setempat. Upacara adat ngalaksa dilaksanakan secara bergiliran oleh lima Rurukan yaitu : Rurukan Rancakalong, Rurukan Nagarawangi, Rurukan Pamekaran, Rurukan Pasir Biru, dan Rurukan Cibunar, kemudian tempat pelaksanaanya dipusatkan di Desa Wisata yang berada di Desa Rancakalong.

1.    Persiapan Upacara Adat Ngalaksa
Rangkaian kegiatan Upacara Adat Ngalaksa diawali dari persiapan sampai selesainya terdiri dari beberapa tahap kegiatan, adapun tahapannya adalah sebagai berikut :
a.    Bewara
Setelah diadakan musyawarah para sesepuh untuk penentuan tanggal pelaksanaan Ngalaksa, maka hasilnya disampaikan kepada seluruh warga masyarakat adat. Atau dengan kata  lain Bewara adalah menginformasikan waktu pelaksanaan Ngalaksa kepada seluruh warga masyarakat, Rurukan pendukung termasuk unsur pemerintah. Sebagai media untuk penyampaian informasi tersebut pada awalnya adalah melalui penyampaian berita dari mulut ke mulut namun pada era sekarang untuk penyebarluasan informasi bisa melalui alat pengeras di media umum sepeti mesjid, surat menyurat dan telephon.
b.    Ngahayu
Adalah suatu proses mengajak warga masyarakat adat untuk mengajak berpartisipasi dalam mempersiapkan kebutuhan baik bahan maupun alat yag digunakan untuk kelancaran kegiatan. Dalam bahas Sunda Ngahayu identik dengan kata ulang ngahayu-hayu, yaitun ungkapan ajakan, sehingga setelah dihayu-hayu oleh ketua Rurukan warga masyarakat menyumbangkan bahan upacara misalnya buah-buahan, umbi-umbian, beras, kelapa, padi, gula merah dan lain sebagainya, kemudian diantarkan ke rumah ketua Rurukan sebagai pusat kesiapan upacara.
c.    Mera/ Ngagunuk bahan
Mera biasanya dilaksanakan satu minggu setelah pelaksanaan Bewara, pada tahapan Mera ini ketua Rurukan membagi-bagikan bahan dan tugas kepada setiap warga Rurukan.Misalnya siapa yang bertugas untuk mencari kayu bakar, mengambil daun congkok ke hutan, dan tugas-tugas lain dalam memperlancar kegiatan upacara adat Ngalaksa.

2.    Pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa
Mengawali kegiatan pelaksanaan Upacara Adat Ngalaksa setelah mendapat sentuhan kemasan untuk promosi wisata budaya, maka sebelum dilaksanakan upacara, maka diadakan dulu seremonial pembukaan.Pada acara ini biasanya dihadiri berbagai tamu undangan, birokrat pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, undangan tokoh masyarakat, putra daerah, seniman budayawan.Kemudian seluruh masyarakat ikut berperan aktif untuk mempertontonkan potensi seni budaya yang kemudian disusun dalam suatu atraksi seni pertunjukan Helaran.
Pada acara prosesi pembukaan ini substansi kegiatannya adalah pembukaan secara simbolis oleh Bupati Sumedang  selaku pemangku Budaya, yang ditandai dengan penyerahan Babon dari Rurukan penyelenggara Ngalaksa tahun sebelumnya kepada Bupati Sumedang, kemudian Bupati Sumedang menyerahkan kepada ketua Rurukan yang akan melaksanakan upacara, dan kemudian Babon diarak bersama-sama menuju Desa Wisata tempat dilaksanakannya upacara. Setibanya di Desa Wisata sudah disajikan suguhan seni Tarawangsa yang akan mengiringi prosesi upacara dari awal sampai akhir pelaksanaan upacara.
Diawali oleh ketua Rurukan yang bertindak sebagai Saehu Pameget
yang didampingi Saehu istri, maka mulailah pentas seni Tarawangsa. Setelah Saehu pameget dan Saehu istri menari, dilanjutkan oleh para tamu undangan dan tokoh masyarakat lainya untuk bersama-sama sampai acara selesai.

Pelaksanaan proses membuat laksa bisa berhari-hari dan setiap harinya selalu diiringi dengan alunan seni Tarawangsa. Setelah selesai prosesi pembukaan esok paginya baru dilanjutkan dengan tahap upacara selanjutnya yaitu :
a.    Meuseul Bakal
Mesel bakal adalah proses penumbukan padi secara tradisional hingga menjadi beras. Petugas penumbuk padi biasanya ibu-ibu mereka bergantian menumbuk padi dengan menggunakan alat lesung sebagai alasnya dan penumbuknya menggunakan alu, sedangkan untuk memisahkan dedaknya Ditapi (Sunda) dengan nyiru.Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dari pagi sampai siang hari tergantung banyaknya gabah yang ditumbuk.
b.    Ngibakan/ ngageulisan
Ngibakan adalah proses mencuci beras, beras dimasukan ke dalam wadah biasanya menggunakan boboko kalau berasnya sedikit, apabila berasnya banyak mengunakan said (boboko ukuran besar) atau mengunakan totolono/dingkul, kemudian dibawa ke tempat pemandian kalau dulu ada yang disebut tampian dengan air pancuran yang bersumber dari mata air, kalau sekarang mengunakan air sumur atau air ledeng.
c.    Nginebkeun
Beras yang sudah bersih di cuci, kemudian disimpan di tempat pangineban (bale-bale) selama tiga hari tiga malam.Selama diinebkeun beras disirami dengan air daun combrang, maksudnya supaya beras baunya harum.
d.    Mesel beas/ Nipung
Adalah proses membuat tepung beras, beras yang sudah diinebkeun kemudian dibawa ke saung lisung untuk ditumbuk sampai lembut
e.    Membuat adonan
Tepung beras yang sudah lembut kemudian dicampur dengan bumbu seperti garam dan kelapa tua yang sudah diparut dibuatkan adonan.
f.    Membuat orok-orokan
Setelah adonan jadi sebelum dibungkus, terlebih dulu membuat orok- orokan sebanyak 3 buah. Tahap berikutnya adalah membungkus adonan dengan daun congkok yang kemudian digodog dengan kancah sampai matang.
Proses membuat Laksa ini biasanya menghabiskan waktu sampai enam hari. Laksa yang sudah matang dibagikan kepada masyarakat. Dulunya Laksa merupakan makanan untuk bekal diperjalanan/peperangan.

C.    PENUTUP
Dalam  era globalisasi sekarang ini, pengaruh  budaya luar yang negatif,  berhembus secara kencang serta menggerus-nilai-nilai yang ada dalam  tatanan kehidupan bangsa kita.  Apalagi andai benteng-benteng pertahanan mentalitas bangsa sudah rapuh dan atau hilangnya filterisasi terhadap pengaruh negatif asing tersebut,  tentu akan dengan mudahnya menyelinap kedalam lorong  atau ruang kehidupan,   terutama di kalangan generasi muda.
Upacara adat Ngalaksa merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Sumedang,  karena keragaman budaya adalah merupakan bagian dari kebudayaan, yang sarat dengan kandungan kearifan lokal.  Nilai tradisi ini adalah merupakan salah satu media yang sangat efektif dalam kerangka pembangunan sebuah bangsa.   Mengapa demikian?   Karena apabila   kita perhatikan, makna dari upacara adat Ngalaksa ini didalamnya terkandung: wujud gotong royong, silaturahmi, persaudaraan, kesatuan dan persatuan,  kerja sama, perwujudan rasa syukur kepada yang maha pencipta, sebagai penghormatan kepada para leluhur, serta sebagai ajang untuk saling mengenal satu sama lain.
Upacara adat yang didalamnya mengandung nilai-nilai adi luhung tersebut,  tentunya akan sangat memberi warna  terhadap berbagai sektor kehidupan,  diantaranya akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian bangsa, akan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa,  akan berpengaruh terhadap pembentukan jati diri serta  harga diri bangsa,  dan akan berpengaruh pula terhadap kualitas kehidupan termasuk perilaku manusia.