Profil

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejarah

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi dan Misi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tugas dan Fungsi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Struktur Organisasi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Arti Logo

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Yogya – Solo Km. 15 Bogem, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 496019, 496419

Email : bpcbdiy@kemdikbud.go.id