e-PPID

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Informasi Publik

Layanan Informasi

Publikasi (2)

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Yogya – Solo Km. 15 Bogem, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 496019, 496419

Email : bpcbdiy@kemdikbud.go.id