You are currently viewing PRASASTI RAJA JAYASAKTI DI DESA BEBANDEM KARANGASEM

PRASASTI RAJA JAYASAKTI DI DESA BEBANDEM KARANGASEM

I W. Gde Yadnya Tenaya

(Telah diterbitkan dalam Buletin Sudamala, Volume 05/1/2019)

I. Pendahuluan

Tinggalan arkeologi merupakan salah satu sumber data bagi  penyusunan sejarah Indonesia kuno disamping sumber-sumber lainnya. Data arkeogi sebagai salah satu sumber data antara lain dapat berupa data ikonografi, arsitektur, dan data prasasti (epigrafi), sedangkan sumber lainnya adalah berasal dari data filologi. Di dalam konteksnya dengan penyusunan sejarah kuno, prasasti digunakan sebagai data primer sedangkan data ikonografi, arsitektur, dan data filologi adalah digunakan sebagai data skunder.

Prasasti adalah piagam resmi dikeluarkan olehseorang raja atau penguasa kepadasatu desa/wilayah (karaman) tertentu karena telah terjadi peristiwa penting pada masa itu. Keputusan raja tersebut diabadikan pada beberapa media antara lain rontal (ripta prasasti), batu (utpala prasasti), dan tembaga (tamra prasasti) (Nastiti, 2008:624). Berdasarkan isi pokok yang terkandung di dalamnya prasasti dikenal dengan beberapa sebutan atau istilah antara lain jayapattraatau  jayasong, suddhapatra, jayacihnaatau jayastambha, dankerttasudhi. Jaya pattra/jaya song adalah prasasti dengan isi pokoknya berkenaan dengan keputusan hukum. Prasasti sudhapatraadalah prasasti dengan isi pokoknya masalah utang-piutang atau gadai. Prasasti jayacihna atau jaya stambha adalah prasasti yang isi pokoknya berkenaan dengan kemenangan atau penaklukan terhadap daerah tertentu (Nastiti,2008:624-625). Prasasti kerttasuddhi adalah prasasti dengan isi pokok tentang sahnya suatu transaksi jual-beli lahan/barang (Warda, 1989).  Prasasti sebagai piagam resmi suatu pemerintah kerajaan dituliskan  menggunakan beberapa huruf dan bahasa antara lain huruf dan bahasa Bali Kuno,  Jawa Kuno, Sanskerta, dan kombinasi huruf dan bahasa Jawa Kuno-Sansekerta atau Prenagari- Jawa Kuno dan dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu (Boechari, 1977:1-2).Prasasti-prasasti Bali Kuno yang menggunakan huruf dan bahasa Bali Kuno adalah prasasti yang bertipe yumupakatahu, antara lain prasastiSukawanaAI, Bebetin AI, Trunyan AI, Trunyan B, Bangli Pura Kehen A, Gobleg Pura Desa I, Srokadan AI , Sembiran AI, Pengotan AI, Batunya AI, Dausa Pura Bukit Indrakila AI, dan Gobleg Pura Batur (Goris, 1954a: 53-72). Fase berikutnya diterbitkan menggunakan huruf dan bahasa Jawa Kuno. Prasasti yang bertipe seperti ini adalah prasasti yang diterbitkan pada masa pemerintahan raja Udayana beserta permaisurinya Sri Gunapriyadaharmmapatni.Beberapa diantaranya dapat disebutkan antara lain prasasti Bebetin A II, Serai A II, Bwahan A, Sading A, Abang, dan Pura Batur A (Ardika, 1983:12; 13). Prasasti  yang menggunakan kombinasi huruf dan bahasa Jawa Kuno – Sansekerta  atau Pranagari seperti prasasti Blanjong Sanur atas nama Sri Kesari Warmadewa, dan prasasti Pura Pegulingan Pejeng.

Berdasarkan catatan  Goris (1954a:29 ), prasasti Bebandem bernomor 552dengan nama prasasti Bebandem. Di dalam catatan tersebut prasasti Bebandem baru tercatat secara sepintas terkait dengan penyebutan “karaman bahung tringan” saja, dan belum ada salinannya. Prasasti Bebandem di dalam tulisann Ketut Ginarsa (1968) dengan judul Prasasti Baru Ragajaya telah disinggung dan diuraikan secara singkat isi prasasti ini. Belum disalinnya prasasti ini kemungkinan disebabkan oleh suatu kendala teknis pelaksanaan  di lapangan. Hal tersebut kiranya sangat beralasan, mengingat di Bali tinggalan arkeologi terlebih-lebih prasasti yang disimpan di dalam sebuah pura merupakan benda yang dikeramatkan oleh pemiliknya/penyungsungnya (living monument), dan boleh dibaca hanya pada saat-saat tertentu saja. Demikian juga halnya dengan prasasti Bebandem yang kini tersimpan di Pura Gumi Desa Bebandem. Prasasti tersebut tidak boleh diturunkan/dibaca setiap saat, melainkan diijinkan  diturunkan untuk dibaca hanya pada saat hari piodalannya yakni pada hari purnamaning sasih Kapat.

Terlepas dari permasalahan tersebut, berkenaan dengan sangat antusiasnya keinginan masyarakat untuk mengetahui isi yang tersurat di dalam lempengan-lempengan tembaga yang mereka keramatkan, prasasti Bebandem kini telah dapat disalin/dialih aksarakan walaupun melalui hasil photo. Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil photo, diketahui bahwa ada beberapa lempengan yang tidak nyambung dan urutan nomor-nomor lempengannya ada yang tidak runut dengan lempengan selanjutnya, dengan demikian data yang didapatkan juga bersifat fragmentaris. Prasasti ini dituliskan dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno. Tidak lengkapnya dokumentasi photo yang ada kiranya dapat dimaklumi karena secara teknis mereka belum mengerti dan tidak memahami teknis pendokumentasian di dalam penelitian terhadap sebuah prasasti. Kendatipun demikian patut disyukuri, lembaran penting yang menyebut angka tahun, nama raja, dan  sebab-sebab dikeluarkannya prasasti telah dapat diungkapkan. Pada sisi lainbeberapa lembaran halaman yang tidak ada dalam photo belum dapat diungkapkan.

II. Tanda Baca, Alih Aksara,  dan Alih Bahasa

a. Tanda Baca

Di dalam membuat alih aksara prasasti Bebandem dipergunakan tanda diakritik yang lazim digunakakan dalam penelitian epigrafi seperti berikut di bawah ini.

ā:  a  dirgha

ū :   u  dirgha

ẽ :   e  pẽpẽt

ī :    i dirgha

ӧ :   ẽ dirgha

ṛ :  ẽr/rẽ

ḷ :   ẽl/lẽ

ṅ :  ng aksara

ŋ :  ng  anuswara

ñ :  ny

ṇ : na  lingual

—: huruf yang tidak terbaca.

b. Alih Aksara (lihat lampiran photo)

1b.   

1.  Iŋ śaka 1059, wesaka māsa tithi pañcajasi śukla pakṣa pa, wa, wra, wara watugunuŋ,  irika diwasa karāmani bahuŋ

2.  tringan sapañjiŋ thāni, tuha tuha mańaran bapaniŋ lilati mwaŋ bapaniŋ gangsal,manambaḥi lbuni padukā sri mahāraja sri ja

3.   yasakti, makasopanarakryan juru jayasakti pu jayasakti, sambandani panambaḥ nikaŋ karāman, majarakẽn rowaŋnya  sa

4.   karāman luńha  i lasatan padasońwgil mańuńsi thāni salen, dudu lumaku wana waŋ sanusup riŋ gunuŋ mula 60 kuṛ

5.   n kweḥnya ri sẽdẽńanyan paripurnna, mańke masesa taya 11 kuṛn atuńgu karāman, ya tańde transantasaḥnya,  nimitta

6.   nika karāman manambaḥ i lbuni paduka sri mahāraja, aŋhyańańhintagati, ri knohanikan karāman titisana wa

2a.   

1. ramuta samagganyan jnẽka riswadesanya,  kańẽnańẽn pwa de pāduka sri mahāraja, ri priḥ sakit nikaŋ karāman, sakdik mańisyani dr

2.  wya  haji, apan puriḥ niŋ kadi siḥ prabhu, jagat karuna, tanenak turu sama wini sumẽngẽ rāt rinaksanira unaksaya, mataŋnyang du

3.  mawuḥanugraha paduka śri mahāraja i karāmanin bahuŋ trińan,  inapuranira makahińanan 40 tahun pisanińun, tan kna ripa

4.  rabyapara tan kna sakweḥniŋ  padrwyahajyan tkeŋ para wulu wulu saprakāra, makadiŋ sambar, mwaŋ buńan tańkalik, laganiŋ  sawuŋ risampu

5.  nya tinisan sakahińanaŋ 40 tahun,samańkana ya mańngrota mā 1 kabehananya  saputthāyu, sadakāla rumota sakaknaknanya

6.  riŋ lagi, mwaŋ drwyahajinya wilaŋmanahura kū 2 kabehanya saputthāyu, pada  tahilaknanya ri pakirakirān riŋ cetra matlu, sanadma

2b.  

1.  kakmitanapigajiḥ bahuŋ tumari(ma)1) ya ńkana, tan kna pinta panumbas rikalanyan patahil  tka riŋ magha mahanawami riŋ ka(r)tikantara2)  pu

2.  rwa bhyasa kalayaran salwiraniŋ pinta welinẽn tkapni nāyakanya, tan kna pabakta, patimba patambiluŋ, pasanduŋ watu, mwaŋ pamapas

3.  salwiranya saprakāra, mangkana tkapanya tahila sawaḥ padmak kasarwwan  ri thāninya  tambuku 2 manahura  mā2 saputthāyu, tan  pa

4.  nusuna, sakweḥni matamadanya3) ,kujuḥnya, gitmanya4), ktẽsanya sambasambaran tkeŋ kahulukaywan tahilaknanya ri pakirakirā

5.  n riŋ cetra matlu, sańadmakakmitan apińgajiḥ tumarima ya ńkana, tan kna tarib mwaŋ, pakirab , papgiŋ, pamapas pusẽt, tan  kna

6.  pinta panumbas rikalanyan patahil  drwyahaji, tka ri magha mahānawami ri karttikantara purwwa bhyasa kalayaran salwi

3a.  

1.  ranya, mańkana sakweḥniŋ sawaḥ  madmakmitan  mwaŋ sawaḥ niŋ ńasawaḥ  ri kasuwakan bayuran ika laga lagan  mulanya, tẽhẽr ma

2.  nahura  knannya laga kū 2  riŋ satambuku, laga kambaŋ sadakala, kapwa tahilaknanya riŋ pakirakirān  ri wusniŋ hanyan, sańadmaka

3.  kmitan mwaŋ ńanińgi  tumarima ya ńkana, tan kna pinta panumbas salwiranya, kunaŋ sawaḥ i kasuwakan siladan tẽhẽr sakramanya

4.  mula, laganya kū 2 riŋ satambuku, muńgaha i bhatara bukasri riwusni hanyan, atẽhẽr tan wnaŋ wwaŋ ri thāni salen  lumaga

5.  ikaŋ sawaḥ padmak, sawaḥ kmitan salwiranya, i sira sangadmakakmitan mwaŋ nganinggi, yapwan hana lamwańanhani, ńuniweḥ samala

6.  gakẽn, tan  wuruŋ tibana daṇda jńalańgyasana de pāduka sri mahāraja, palarẽn sugyan hana humuńsiryya muliha kadi kramanya

3b. 

1.  mula, apan hana suruhanya i bhātara bukaśri, lawan kna mataruḥ, masuriḥ, mahulukayuñjalan, tan kna pawilaŋ pata

2.  pan, tan kna pamli haji riŋ mañumbul, mwaŋ gulma, tan kna pamli riŋ paran tkeŋ ńańkatan pāduka haji, tan kna rambańan, mwaŋ hujuŋ

3.   tan kna haywahaywan, pańatawan, haṛŋ lńa, dẽdẽk kapulaga , mwaŋ kamukus, tan kna sarwwa wija, ri maha bantẽn, tan kna pa

4.  wisuwa, prayaṣcitta, tan kna taran tarańan ri candranityagrha, apa tan kna mulanya lawan tan kna sakwehniŋ buñcaŋ ha

5.   ji, gẽńadmit tkeŋ laku langkaḥ pikulpikulan, tundatundānatagatagan adohaparẽ, tan kna tunda drwyahaji, tan  pa

6.  pamikula ńirẽrẽbahan wwat wańunan salwiranya, mańkana yan hana wwańńgi bahuŋ trińan, salaḥ dayan doṣa ganaganan salwira

4a.  

1.  niŋ dosa ginaweyakẽnya, tan kna tandas tutan  mwaŋ ludan, tan kna pawdiḥan, lawan yan hana umaḥ katunwan, tka

2.  riŋ kuwu kuwu, ulun riŋ sawaḥ kbwan  pagagan, tan kna padam, tan pasrawanakna, tan paŋdadyakna doṣa, mańkana salun

3.  diŋ rithāninya tan kna tikasan  mwaŋ pabańkis apan hana suruhanyan huningi i bhatara bukaśri, atẽhẽr karāmaniŋ bahuŋ tri

4.  ngan tan paweha mańana ri wwaŋ madalanasuŋsuŋ  salwiranya, kunaŋ yan  pamańku saŋ hyaŋ ajña haji, mwaŋ tulis taṇda rakryan  sira ka

5.  beḥ  tustus  kunaŋ samańkana ya weha mańana sayathastakti5), tan paŋhayamana, tan sipatẽn, tan sraŋ sisikẽn, i ka

6.   ta samasa wehẽna mańana, yan tanańga ghańherakẽn samasa, makańgẽha waknyagya kinonkon, kewala hyun aminta pi

4b.  

1.  rak pańiwӧ, atipakani karāman tan  sẽńgahẽnanhilani, atẽhẽr tan kna pańgaŋ salun mwaŋ pamukajña, papitutur dadya

2.   ya pkẽnpkẽna saparananya, tan sapan deni tapahāji wnańa ya ńingwāsutugẽl mwaŋ prul, tanalapẽn deniŋ nāyakan buru, dadya ya

3.   ńingwa itik, tan puspusana, mańkana yan hana kahyańan walyan, momaḥ i thāninya tan alapẽniŋ daryya mwaŋ ńdamla wali pujuŋ mwaŋ

4.   ńipatatahan, apana ńyẽt suruhanya i bhatarabukaśri wnanga ya mijila sara mareŋthāni salen tan sipatẽn, ta

5.  n pintana laganiŋ hnu, atẽhẽr wnanga wwańńi bahuŋ trińan,anawuńa riŋ pasańayan, pnaḥ pari prańudwan, samprasara tiris mula

6.  karyya mula bwat mwańamnaḥ mnaḥ skweḥni sawuńan, tan pamwita, tan hińanana kweḥni sawuŋnya, tanadẽgana, wnańa ta

(—)a6).

1.  tan pamwita ri saŋ mathāni, tan pamwat spihan tanalapana soliḥnya buru tkeŋ rajutnya, tan paŋdadyakna doṣa mwaŋ gaṇagaṇa,

2.   mańkana yan hana krańan  pjaḥ ri thāninya patlun sakweḥ kdikniŋ drwyanya, yan lanaŋ pjaḥ  rwaŋ bhaga muńgaha i bhatharẽ  bukaśri sabhaga mareŋ

3.  walu, yan stri pjaḥ sabhaga muńgaha i bhatarẽ  bukaśri, rwaŋ bhaga mareŋ walu, kunaŋ yan  krańan tumpur sahanahananin drwyanya, kapwa mu

4.  ńgaha i bhatarẽ bukaśri, ika ta mańlwanga ikaŋ karāman,  akāramulya  mā 4 byayaniŋ ńatiwatiwa, atẽhẽr wnańa  wwańi bahuŋ trińan

5.   anẽmwānakniŋ wiku ṛsi, waluniŋ wiku ṛsi  kna kambaŋ ksanika, mwaŋ kalapituŋ, mańkana sakweḥniŋ  katyaghan ri thāninya, tan parabyapa

6.   ran denira sańadmakakmitan kuturan, tan  kna padesi, dadya yatmwa waluniŋ  rowaŋnya sakarāman, tan sẽńgahẽnamgyati  hawu, tan

(—)a  

1.  karāman, tan paŋdadyakna  doṣa, kunaŋn yan tka rahadyanku milala ya, patbusa kna    satngaḥ wli, ya tan hana rahadyan kumilala

  2.   pamaka hińanaŋ sapkẽn, wnaŋ doḷn wunuhẽn sakaharẽpiriya, tan paŋdadyakna doṣa  mwaŋ ghaṇaghaṇa, mańkana yan hana wastwasambawot

3.   pata ri thāninya, maweha ya patikẽl tanaḥ mā 1 saputhāyu, tan kna sakweḥniŋ sajisaji saprakāra, yan halapuharanya mańhana

4.   kna ya caru prayaṣcitta, sayathāsakti eka diwaś a rahina wngi, dakṣina  mā 2 kū 2  saputhāyu, tan kna sakweḥniŋ sajisaji saprakāra, risdẽ

5.   ńanya tan wruḥ rihananikaŋ wwastwasambawotpata ri thāninya athawa kaṛhẽnan   kunaŋ  ya deni cakṣu wruḥ kna ya doṣsa tamtam

6.   mā 2 kū 2 saputthāyu, tan kna sakweḥniŋ sajisaji saprakāra, atẽhẽr karāmaniŋ bahuŋ trińan tan parana denira sańrattasa wa

5a.   Tidak ada

5b.   

1.  mara riŋ desanya, sapamggilanya tibana sipat mā 4 kunaŋ yan wwaŋ ri thāni salen mańuńsir riŋ bahuŋ trińan, tan  kukudẽn

2.  tan syutẽn tanulihakna yyuńgwanya mula, tan kna tulak sambwaŋ, mwaŋ pabalapkna, turunturun, bakatbakat, hutaŋ pahẽman

 3.   salwiranya, atẽhẽr karāmaniŋ  bahuŋ trińan, tan pańatẽra mikula sadrwyanikaŋ wwaŋ sinarwwaswa, tkeńumaḥ saprakāra, tan pa

4.   kmita, tuhuna weha mańana pisan  sayathāsakti juga ya, tan paŋhayamana, tan sipatẽn, tan sraŋsisikẽn, mańkana ya

5 .  n hana rowaŋnya sakarāman mahutaŋ irikaŋ wwaŋ rinampas, salwiraniŋ hutaŋnya, tkeŋ hutaŋ patulungan  riŋ mula karyya, tan lpiha

6.   kna, tuhun manahura sawit  juga ya, tan kna panusur tulis, mwaŋ pamli sayub,  lawan wnańa paburuburwa mareŋ thāni salen

6a Tidak ada (pada photo sama dengan lembar nomor IVa)

6b.  

1.  paŋdadyakna doṣa, mańkana yan hana wwangi bahuŋ trińan, amijilakẽnya  sabaganjiŋ  salwiranya, tan pamwita riŋ parajña mwaŋ riŋ pacaraka ha

2.   ji, yan hinduk tan pamwita riŋ cakṣu hduk, atẽhẽr wnańa ya sambańa saha sañjata buru  maliŋ ri thāninya, tan pamwita, tan paŋdadya

3.  kna doṣa, mańkana yan hana rowaŋnya sakarāman pjaḥ  kanin kapẽkan doniŋ maliŋ, tan dalihẽn lumaku maliŋ , tan katampuhana da

4.   ṇda, ńuniweḥ yan hana kbonya sapinya inańgasniŋ maliŋ inikẽtniŋ maliŋkunaŋ, tka ri thāni salen, wnańa ya ńalapa drwyanya sakatmwanya

5.   tan paśrawanakna  riŋ saŋ mathāni, tan pamwata ciḥna, tan padadyakna doṣa, lawan yan hana kbo sapiniŋ wwaŋ ri thāni salen amańan

6.   mańan ri thāninya manahura pangambuŋ padaŋ mā 1 ri sawwaŋ ańkẽn tahun, ri sdẽńanya tanańga nahura, wna7) kbonya sapinya tawanẽn tkapniŋ

7a.

1.   jinya panajyananya tan pintana upaḥ taji mwaŋ wulań lawan wnańa ya munuha kbo  sapi, mapakna sakweḥniwӧnya ri thāninya mwaŋ ńa

2.   mnamnaḥ tamwi yan kunaŋ, tan hińanana kweḥni wunuhẽnya, tan pamwita riŋ nāyakanya, makadi dwalhaji, tan kadawuhana  dẽnda

3.   mańkana yan hana wwaŋ ńi bahuŋ trińan, madrwyahaji, upahan ri thāni salen, amnẽra tkeŋ kyuranya juga  tka padrwya tahila, sapirak

4.   riŋ tlu mata, tan panusuna, saputhāyu tanańgapana ri thāninya, tan kna pacakṣu, pańiwo mwaŋ sipat sipat, tkeŋ sajisaji saprakā

5.   ra, lawan yan hana wwańi bahuŋ trińan, luńhāńuńsir mareŋ thāni salen manahura tulak sambwaŋ mā 4 risdẽńanya tanańganahura, wnaŋ dr

6.   wya saŋ kari alapẽn kawasakna tkapniŋ karāman, paŋdadyakna  doṣa mwaŋ ganagana atẽhẽr daṇda sunyan, tan lińẽn

7b.

1.   kamujajapajapa tan paweha mangana, tan pintana tẽmwan, mwaŋ pańithi, tan  padadyakna doṣajña lańgyana, atẽhẽ(r)8)  karāmaniŋ

2.  bahuŋ trińan, tan kna tẽmwanira sańangatẽr saŋ hyaŋ kalukumańhalu, tan kna pabatu batu, mwaŋ pahẽmban manik, tan kna pamapa

3.  s, matahyaŋ, tan kna sakweḥniŋ sajisaji saprakāra, tuhuna weha mańana sayathāsakti juga ya, tan sipatẽn, tan sraŋsi

4.  sikẽn, lawan yan hana putra santana kahulunan tke wadwa rakṛyan momahithāninya, tan  kukudẽn matuńgu bwathaji ri paku

5.  wwan, tuhun manahura rot kū 1 sarenańkẽn tahun juga ya, tan kna pamgat sigi mwaŋ pawuran, pańarangka, palja watu

6. mańkana yan hana wwańi thāni salen marumbasan gaga ri thāninya manahura ya  rāma kū 2 ri sawwaŋ, kamnaŋnya paŋhaniparinya,

8a

 1.  ri sdẽńanya tan panahur rāma, wnaŋ parinya mwaŋ sesini gaganyālapẽn kawasakna tan paŋdadyakna doṣa mwaŋ  ganagana, lawan ya

2.  n hana wwańi bahuŋ trińan sapasuk thāni, kapramantẽnan ri padrwyahajyan suruhan, haywahaywan pańatawan, atagatagan,ra (?)9)

3.  rja haji, mwaŋ tulis taṇda rakryan sira kabeḥ, pinta panumbas,  ri parggapan, kahulunan, palampuranan salwirana kapramantẽ

4.  nanya ripamayananya manahura  kū 1  tadaḥ  sā 3 sowẽgẽng(?)10)carmmatulakubu tan kna pańiwo,  ri parggẽp  manahura kū 1 babi

5.  ni mwaŋ kamasan sā 3 angkẽn magha mahānawami, aspaspan kū 1 tan kna pakupat, mwaŋ parẽmram, wintaŋ marñit

6.  paglar, parańsam, papuñcagiri, papatiḥ, turunturun, bakatbakat, palakar, pahatẽp,  pakarańkatan, kna pabaru, pasańa,

8b.      

1. papańgaŋ, pajñamańgala,palawe, pabhasurẽnggha talin kẽtan, patimtim, pabarańka, paḷńa watu, purbwapurbwan saprakāra, tanalapnan,de

2.   ryya,  yan raŋpeŋdirinya, tan patahila ri nayakanya, ryyardẽg padirinya ya tahila ri paŋdirinya, tan randapana deniŋ nāyakan r

3.  ggap, tan  kna pakilala pakalikip, wnańa ya nambuta gawe salwiraniŋcaṇdala karma tan pamwita, tan kna palantiŋ  mwaŋ rot, mańkana yan

4.  hanarowaŋnya  sakarāman salaḥ margga hyun makastri babini braḥma wańsa santana,  hunjẽm, juru kliŋ,manahura ya pamucuk kū 3 sapu

5.  tthāyu, ya tan pamucuk  kna darji11) mā 1 saputthāyu, tan kna sakweḥni sajisaji saprakāra, atẽhẽr wnańa wwańi bahuŋ tringan, agawe

6.  ya kali hanuhana lmaḥniŋ ńalmaḥ salwiraniŋ makalmaḥanya mwaŋ ńanampila  bañuniŋńabañu salwiraniŋ maka bañu- –12), mapakna  bañuniŋ sawaḥnya

9a.    

1.  pańunturanyakalinya wlurani sawaḥnya, dadya paŋńarugakna sakweḥniŋ kayu larańan, makadi kameri yan sadosangibẽ sawaḥ uma pahman

2.  makadiŋ tirisan   amahayu hawan i tngahiŋ kali kunaŋ, ika ta kadoḥ kapwa, tan witakna, kadawuhana daṇda, mańkana yan hana

3.  kbo sapi celeŋ wḍus, mati kadawuḥ i kalinya i jroniŋ ruhtanyari thāninya tan tarubana, tan paśrawanakna, tan paŋdadyakna do

4.  ṣa mwaŋ ganagana, kunaŋ yan lmbu, jaran, makadi wwaŋ mati salaḥ pati kadawuhikalinya, i jroniŋ ruḥtanya ri thāninya samańkana yan pa

5.  srawanakna riŋ dwalhaji, tan kna paśrawana, yan sinuksmanya, tan kna panuksma, tke  sakweḥniŋ saji sajiniŋ nganuksma saprakāra, tuhu

6.  kaweha, mańana sayatha sakti juga ya, tan pahayamana, tan sipatẽn, tan sraŋsisikẽn mańkana sawaḥ kawihara bahuńan kasuba

9b.   

1.  kan bayuran san 13 laganya kū 2 ri salan laga kambaŋ sadakāla , kabajrasikarayan  san  4 laganya kū 2 ri asan , kakanyanan

2.  san 2 laganya 2 kū ri asan, ka hyaŋ wisnwan san 1 laganya kū 2 ri asan, kamanibuddyan san 1 laganya kū 2 ri asan  kapwa ri ka

3.   subakan bayuran laga kambaŋ sadakala, tahilaknanya ri wusnihanyan ripakirakirāni jro sańadmakakmitan mwaŋ ńanińgi tumarima ya

4.   ngkana, tan pinta panumbas salwiranya, sawaḥ hyaŋ bukaśri, kasubakan bayuran san 28 laganya kū 2 ri asan lwirsanya bajulit

5.   rapuhan muńgu, triŋ,  pandan, nańka, jiraji, batu kańin  batu karuḥ, kutat, kalodran, kdẽŋ, camalagi, biluk, lampraḥ, talan, jrut tumpaŋ

6.   tut batini, sisi pagẽr, bunuk traya, air dadak, human ńudu, gintuńan, purutuŋ, tańga, rahut, kadamba, trẽp, gintuńan, sawaḥ su

10a.

1.  radasa kawihara11) bahuŋ bwahan kasubakan bayuran san 7 san 1 baraŋ baŋ luwaŋ 13 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ4 san 1  jruk guyan luwaŋ 6 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ 2

2.  san 1 mambẽn luwaŋ 14 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ 5 san  1 kambarugan  luwaŋ 15 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ5 san  1  tańguntriŋ luwaŋ 9 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ 3sa 

3.   n  bahisilib  luwaŋ  22 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ 5 san  13 raban luwaŋ 17 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ 5 dmak suradasawagasrama kasubakan bayuran

4.  san 7 san  1 hihanunaŋ luwaŋ 15 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ  5 san 1  pẽndam luwaŋ 5 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ 1 san  1  hidenya luwaŋ  13 paŋdiŋ

5.  diŋnya luwaŋ  4 san  1 nahyan luwaŋ 8 paŋdiŋdiŋnya  luwaŋ 2 san  1 pyarga luwaŋ  10  paŋdiŋdiŋnya  luwaŋ  3 san  1 hirho  luwaŋ 18 paŋ

6.  diŋdiŋnya luwaŋ5 san halalaŋ sulikitit luwaŋ 29 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ 9 dmak suradasatarangasti13) kasubakan bayuran san 2 san

10b.

1.   kapiŋ luwaŋ 6 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ   2 san  1 mambẽr luwaŋ 13 paŋdiŋdiŋnya luwaŋ   4,  kunaŋ watẽs thāni trińan bahuŋ,hińanya wetan buki

2.  t likran, hińanya kidul hyaŋ pijyan namnẽrańulwan pagẽr sawaḥ bayuran  nańidul, hińanya kulwan  9 sa, hińanya lor bukitula

3.  ńkir, samańkana lbani parimandalani thāninya, katmutinmu ri talińaliman, mańkana rasanyanugraha paduka sri mahāraja, i karāma

4.  niŋ trińan bahuŋ, tlas sinaksyakani sanmuka taṇda rakryan  ri pakirakirānijro makabehan, makadi para senāpati,  karuhun

5.  mpuńku sewasogata, sira hana samańkana, rakryan juru sadaya puwagiswara, rakryan juru jayasakti pu yadusakti, rakryan  juru ma

6.  ntri pu pujan, rakryan  juru hintẽn pu tinańgap, rakryan juru raksa wak pu puńguŋ,saŋ senāpati kuturan pu jagahita, saŋ senāpa

11a.

1.  ti mañirińin pu sińhasarana, samgat mañuratańajna i  hulu pulas, samgat cakṣu  karaṇapura jańga, samga

2.   t mañumbul jokuniŋ, samgat mañuratańajna i tńaḥ yaku, samgat cakṣu karaṇakranta tirtha, samgat pituha

3.   cakmawu, sireŋ kasewan mpuńkwiŋ ńantakuñjarapada dańacaryya nikantaka, mpuńkwiŋ lokeśwara dańacaryya jayagama,

4.   mpuńkwiŋ makarun dańacaryya agirupa, samgat juru wadwa dańacaryya nandaraja, sireŋ kasogatan, mpuńkwiŋ kudi

5.   nar dańupadhyaya lalokẽn, mpuńkwiŋ bajrasikara dańupadhyaya sabhahita, samgat mańireńiren wandami sila

6.   tmaḥ //0//.

c. Alih Bahasa

1b. 

1.    Pada tahun Saka 1056 bulan kesepuluh (Wesaka),  tangal 15  sukla paksa, paniron, wage, wraspati wuku Watugunung, disanalah saatnya masyarakat Desa Bahungtringan

2.   melalui para tetuanya antara lain Bapa Lilati dan Gangsal menghadap kepada Sri Maharaja Jayasakti dengan perantaraan Rakryan Juru Jayasakti dan Pu Jayasakti. Mereka menghadap kepada raja guna menyampaikan kepada raja bahwa saudara-saudaranya

3.  setiap kepala keluarga telah pergi dari tempat tinggalnya mengungsi ke wilayah lain menyusup ke wilayah gunung, yang pada mulanya berjumlah 60 kepala keluarga.

4.   Akibat kepergian mereka, sehingga yang masih tersisa di desanya hanya tinggal 11 kepala keluarga,

5.  sehingga mereka menjadi gelisah. Itulah penyebab mereka menghadap kepada sang raja,

6.  dan mereka berharap raja akan memberikan kebijaksanaan sehingga masyarakat Bahung tringan

2a.   

1.   mau tetap tinggal untuk tidak meninggalkan desanya. Raja merasa kasihan melihat masyarakatnya yang kesusahan di dalam membayar

2.  pajak dan atau iuran . Merasakan  kesusahan rakyat beliau, sehingga beliau juga tidak merasa nyaman dan tenang beristirahat tidur dengan permaisurinya.

3.   Oleh karena itu diputuskanlah oleh beliau untuk memberikan anugrah kepada masyarakat Bahung Tringan yakni dibebaskan dari beberapa kewajiban, pembayaran pajak-pajak,  dan iuran-iuran selama 40 tahun

4.   Beberapa kewajiban-kewajiban tersebut seperti sambar14, pajak-pajak dan iuran seperti bungan tangkalik15 dan laganing sawung16

5.   Semua jenis kwajiban dan pajak-pajak atau iuran tersebut dibebaskan oleh beliau selama 40 tahun. Setelah itu mereka wajib membayar pajak rot sebesar 1 māsaka setiap orang sebagaimana telah di diberlakukan sebelumnya.

6.   Dan pajak wilang mereka wajib membayar 2 kūpang  setiap orang, pembayarannya dilakukan di depan sidang kerajaan pada tanggal 3 bulan Caitra

2b.  

1.  Dibayarkan kepada pejabat pemungut pajak  Bahung Tringan. Jika mereka membayar pada bulan Magha  maupun pada bulan Karttika  mereka tidak dikenakan iuran pinta panumbas17

2.   maupun iuran pembelian sesuatu oleh pemimpinnya. Tidak dikenakan pajak/iuran pabakta, patimba, patambilung, pasandung watu, dan pamapas18

3.   dan iuran sejenisnya. Bagi mereka yang mengerjakan sawah milik kasarwwan19 di wilayahnya, jika memakai air 2 tambuku20 mereka wajib membayar 2 māsaka setiap orang.

4.  Untuk pembayaran iuran sambar sambaran  dan iuran hulukayu21 agar dibayar di dalam pelaksanaan persidangan

5.   pada tanggal 3 bulan Caitra dan diterima oleh petugas kerajaan yang bertugas memungut pajak/iuran kerajaan di sana.  Tidak dikenakan iuran tarib, pakirab, papgiŋ, pamapas pusẽt22.

6.   Pada saat membayar pajak-pajak  maupun iuran tersebut  mereka tidak dikenakan pajak pembelian sampai pada tanggal 9 bulan Magha.

3a.  

1.   Demikianlah sejumlah sawah pejabat pemungut pajak/iuran kerajaan dan sawah-sawah lainnya di kasubakan Bayuran yang dikerjakan dengan sistem laga23 dari dahulu.

2.   Adapaun selanjutnya bagi mereka yang mengerjakan sawah tersebut dikenakan pajak laga sebesar 2 kūpang setiap satu tambuku.  Pajak laga kambang  dibayar setelah melakukan panen dan dibayar di depan dewan persidangan kerajaan

3.   Hasil tersebut diterima oleh pejabat pemungut pajak/iuran dan serah terimanya di sana. Keringanannya adalah tidak dikenakan iuran pembelian (pinta panumbas) dan sejenisnya. Adapun sawah-sawah yang berada di kasubakan Siladan

4.  dengan peraturan  sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kewajiban mereka yang mengerjakan sawah tersebut adalah membayar laga sebesar 2 kūpangsetiap satu tambuku. Hasilnya dihaturkan kepada Bhatara Bukasri setelah panen. Dengan ketentuan tidak dibolehkan orang-orang dari wilayah lain

5.  melakkukan aktivitas system lagakarena sawah tersebut adalah sawah milik pejabat pemungut pajak kerajaan dan  sawah-sawah milik kerajaan sejenis lainnya. Apabila ada yang mengerjakan sawah tersebut mereka wajib membayar kepada pejabat pemungut pajak dan pejabat Nganinggi24. Walaupun telah melakukan panen terlebih-lebih

6.   memberlakukan sistem laga yang sama maka wajib dikenakan denda jẽngala langgyasana25 oleh  baginda raja, dan aturan –aturannya kembali di berlakukan sebagaimana yang berlaku terdahulu. 

3b. 

1.   Oleh karena ada perintah dari  Bhatara Bukasri, tetapi mereka dikenakan beberapa aktivitas seperti mataruh, masurih, mahulukayunjalan26, dengan imbalannya antara lain tidak dikenakan iuran pawilang patapan27.

2.   Tidak dikenakan iuran pembelian kepada pejabat mañumbul dan gulma28, tidak dikenakan pajak pembelian dimanapun sampai ngangkatan kepada raja. Tidak dikenakan aktivitas rambangan dan hujun29.

3.   Tidak dikenakan hayuhayuan, iuran pangatawan, haṛŋ lnga, dẽdẽk kapulaga, dan kamukus30, tidak dikenakan segala macam biji-bijian lebih-lebih upakara yang besar

4.   seperti pawisua dan prayascitta31. Tidak dikenakan tarangtarangan32 pada candranityagraha33 karena memang tidak dikenakan dari semula. Tidak dikenakan aktivitas gotong royong kepada raja

5.   baik aktivitas  besar maupun kecil, perjalanan ke suatu tempat, pekerjaan memikul, tundatundan34 dan atagatagan baik jauh maupun dekat. Tidak dikenakan pekerjaan nunda milik raja, tidak

6.   melakukan pekerjaan memikul ngire, bahan bangunan dan sejenisnya. Demikian di tetapkan apabila ada orang-orang di wilayah Bahung Tringan pernah salah jalan melakukan dosa-dosa

4a. 

1.    dan sejenisnya yang dilakukan, mereka tidak dikenakan tandas tutan dan ludan35. Tidak dikenakan pajak pembuatan kain. Apabila ada rumah yang terbakar

2.   sampai dengan rumah dalam bentuk kubu, bangunan bangunan sementara yang terdapat di sawah, kebun, pada lahan ladang padi tidak dikenakan iuran padam36, tidak dikenakan iuran pada bulan Srawana, dan tidak menjadi berdosa. Demikian

3.   juga kelompok penabuh salunding yang ada di wilayahnya tidak dikenakan pajak tikasan dan pabangkis37, karena seperti telah diketahui bahwa mereka mengabdikan dirinya kepada Bhatara Bukasri. Selanjutnya masyarakat di wilayah Bahung Tringan

4.   agar tidak memberikan makan kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dengan membawa barang yang dijunjung dan sejenisnya. Tetapi apabila mereka adalah pejabat utusan raja dan pejabat tulis tanda rakryan

5.   agar diberikan makan seadanya tanpa daging ayam,  hal itu tidak akan dituntut dan dipermasalahkan.

6.   Di dalam memberikan makan kepada  pejabat kerajaan yang datang di wilayahnya adalah agar pada waktu-waktu tertentu saja. Hal itu dilakukan apabila ada perintah atau disuruh saja. Tetapi apabila mereka

4b.  

1.   meminta perak (pirak), dan meminta pajak pemeliharaan ternak agar tidak di hilani38. Selanjutnya mereka tidak dikenakan panggangsal dan pamukajña, dan papitutur39.

2.   Mereka diperbolehkan ke pasar pada saat hari pasaran bilamanapun, tidak dipermasalahkan oleh pejabat tapahaji.  Mereka dibolehkan memelihara asutugẽl dan prul tidak akan diambil oleh pejabat nāyakan buru40.

3.   Mereka boleh memelihara itik, tidak akan diambil. Apabila ada kahyangan walyan41  tinggal di wilayahnya tidak akan diambil karena mereka bertugas melaksanakan upacara di Pujung dan

4.   di Patatahan. Oleh karena sudah merupakan perintah dari Bhatara Bukasri, mereka dibolehkan mengeluarkan sara bagi wilayah lainnya tidak dipermasalahkan

5.    tidak akan dikenakan laganing hnu. Selanjutnya orang-orang Bahung Tringan dibolehkan menyabung ayam di tempat sabungan seperti bekas lahan padi, prangudwan42 dan sejenisnya.

6.    Mereka dibolehkan memelihara ayam sebanyak-banyaknya dan melakukan sabungan ayam  walaupuntanpa seijin dan tidak dibatasi jumlah sabungannya.

(–)a.

1. Tidak perlu meminta ijin kepada sang mathāni43, tidak akan diambil apa yang telah didapatkannya sampai rajutnya44, tidak akan menjadi berdosa dan ganagana45.

2.   Apabila ada anggota keluarga mati di wilayahnya, segala harta miliknya baik dalam jumlah banyak maupun sedikit agar dibagi menjadi tiga. Apabila laki-laki yang mati, duapertiga bagian dihaturkan kepada Bhatara Bukasri, sepertiga bagian

3.   lagi menjadi milik janda yang ditinggalkannya. Apabila perempuan yang mati, sepertiga bagian dihaturkan kepada Bhatara Bukasri, dan duapertiga menjadi bagian duda yang ditinggalkannya. Jika tidak mempunyai keturunan (krangan tumpur), maka segala yang menjadi miliknya

4.   agar dihaturkan kepada Bhatara Bukasri, dan sebesar 4 māsaka digunakan untuk biaya penguburannya (atiwa-tiwa). Selanjutnya orang-orang di Bahung Tringan dibolehkan

5.    bertemu (menikahi) dengan putri seorang wiku rsi, janda wiku rsi tetapi dikenakan kambang ksanika dan kalapitung46. Demikianlah sejumlah pesraman (katyagan) di wilayahnya, tidak

6.   dipermasalahkan oleh pejabat sangadmakakmitan kuturan, tidak dikenakan pajak padesi. Mereka dibolehkan bertemu dengan janda/duda teman-temannya di wilayahnya tidak dianggap memutuskan hawu47.

(–)a. 

1.  penduduk desa, tidak dianggap sebagai suatu dosa/kesalahan. Adapun apabila datag petugas kerajaan melakukan pengelolaan dikenakan uang pengganti setengah dari dari harga pembeliannya. Apabila petugas tersebut tidak ada dating petugas pengelola (pasar) beliau

2.   maka orang-orang yang berjualan ke pasar diringankan. Boleh menjualnya, dan boleh memotong (mungkin hewan yang akan diperjual belikan) sekemauannya. Hal itu tidak akan menjadi berdosa/akibat telah berbuat salah. Demikian juga jika  terjadi kesalahan yang disebabkan oleh perkataan (sambhawotpata)

3.   di wilayah desanya, agar mereka memberikan iuran patikẽl tanaḥ sebesar 1 māsaka setiap orang, tidak dikenakan segala jenis sesajian(upakara). Tetapi apabila mereka melakukan kesalahan tersebut

4.    maka mereka dikenakan upakara caru prayascita sesuai dengan kemampuannya pada suatu hari  yang baik  di malam hari yakni upakara daksina senilai 2 māsaka 2 kūpang setiap orang, tetapi tidak dikenakan upakara sesaji lainnya.

5.    Apabila terjadinya musibah tersebut tidak  diketahui kejadiannya atau apabila diketahui peristiwa itu oleh  telik sandi kerajaan (cakṣu wruḥ), maka mereka dikenakan denda tamtam

6.    sebesar2 māsaka 2 kūpang setiap orang, tidak dikenakan sejumlah sesajen sejenis lainnya.  Selanjutnya masyarakat Bahung Tringan tidak akan disebut sebagai orang yang telah melakukan kesalahan oleh beliau.

5a.       Pada photo tidak ada

5b. 

1.    kembali menuju desanya,  setelah meninggalkan desanya  dikenakan pajak sipat sebesar 4 māsaka. Adapun apabila orang dari wilayah desa lain  berpindah tempat di Bahung Tringan, tidak  akan ditelisik

2.    tidak akan disuruh kembali ke desa asalnya. Mereka tidak dikenakan iuran tulak sambwang dan iuran pabalap, turunturun, bakatbakat48, hutang/kewajiban dalam pertemuan(rapat)

3.    dan sebagainya.  Selanjutnya masyarakat Bahung Tringan  untuk tidak mengantarkan segala milik orang yang berasal dari manapun sampai di rumahnya dan tidak

4.     menjaganya tetapi agar benar-benar diberikan makan alakadarnya juga tanpa berisi daging ayam, agar tidak dipermasalahkan dan tidak ungkit-ungkit. Demikian juga

5.    apabila ada saudara-saudara di sewilayahnya memiliki hutang pada orang lain di sana diambil secara paksa/dirampas, segala hutang sampai hutang patulugan memang diberlakukan seperti itu, dan tidak dilipat gandakan hutangnya.

6.    Jika membayar hutangnya, yang dibayar adalah sesuai dengan sisa hutangnya, tidak dikenakan iuran panusur tulis49, dan iuran pembelian sayub, dan  dibolehkan berburu ke wilayah lain.

6a.  Tidak ada (pada photo sama dengan lempeng nomor IVa)

6b.    

1.    agar dijadikan bersalah/berdosa. Apabila ada orang-orang Bahung Tringan mengeluarkanbaganjing dan sejenisnya boleh tanpa ijin kepada para pejabat pemerintahan dan pengurus abdi raja.

2.   Apabila para pencari ijuk, boleh tanpa ijin dari pejabat pengawas kerajaan cakṣu hduk. Selanjutnya mereka dibolehkan menggunakan senjata jika memburu pencuri di wilayah desanya, hal itu tidak dikenakan dosa.

3.   Demikian juga jika ada temannya sewilayah mati karena dibunuh oleh pencuri, orang yang mati itu tidak dianggap sebagai pencurinya, tidak dikenakan sangsi.

4.    Tetapi apabila jika ada binatang kerbau dan sapi diambil dan diikat oleh pencuri  sampai di wilayah lain boleh mengambil miliknya  tidak dikenakan

5.   upacara pada bulan Srawana oleh pemilik wilayah tersebut, tidak digunakan sebagai barang bukti, dan tidak menjadi berdosa. Tetapi apabila ada kerbau dan sapi milik orang dari wilayah lain memakan

6.   makanan di wilayahnya wajib membayar iuran pangambung rumput sebesar 1 masaka per orang setiap tahun. Apabila tidak membayar, maka kerbau dan sapinya disandera oleh

7a.     

1.   memakai taji tidak dikenakan ongkos taji dan benang taji. Tetapi mereka dibolehkan menyembelih kerbau dan sapi sesuai dengan banyak sedikitnya yang dipelihara di wilayah desanya, dan terlebih-lebih

2.   untuk menjamu tamu.  Tidak dibatasi jumlahnya berapa ekor yang akan disembelih, tidak perlu minta ijin kepada pejabat yang mengurusi peternakan seperti pejabat dwalhaji50, tidak dikenakan sangsi

3.   Demikian juga apabila ada warga Bahung Tringan menjaga milik kerajaan melakukan upahan di wilayah desa lain mereka dibenarkan. Mereka dikenakan sekeping perak

4.    tiga biji setiap orang, tidak dikenakan pajak pengawasan, pajak pemeliharaan ternak, dan sipat-sipat sampai dengan sesajen dan sejenisnya.

5.   Tetapi jika ada orang-orang Bahung Tringan pergi menuju wilayah lain mereka wajib membayar iuran tulak sambwang sebesar 4 māsaka. Jika mereka tidak membayar, maka

6.   miliknya  agar diambil dan menjadi milik masrakat Bahung Tringan. Hal itu menyebabkan mereka berdosa  dan dianggap tidak hormat. Selanjutnya dikenakan sangsi danda sunyan, agar tidak disebutkan.

7b.    

1.   melakukan pemujaan  agar tidak memberikan makan, tidak dikenakan iuran pertemuan dan pangithi(?) tidak melanggar perintah. Selanjutnya masyarakat

2.    Bahung Tringan tidak dikenakan kewajiban kepada Sang Hyang Kalukumanghalu. Tidak dikenakan pajak pabatu-batu, pahemban manik, tidak dikenakan

3.    pamapasmatahyangdan segala sesajen. Agar mereka benar-benar diberikan makan seadanya juga, tidak dipermasalahkan.

4.    Tetapi jika ada keturunan para pejabat kerajaan sampai pasukan pejabat rakryan bertempat tinggal di wilayahnya tidak seterusnya menjaga pekerjaan kerajaan di  tempat tinggalnya yang bersifat sementara (pakuwuan).

5.   Membayar pajak rot sebesar 1 kupang setiap tahun, tidak dikenakan pajak pamgat sigi dan pajak pawuran, pangarangka, palnga watu.

6.    Apabila ada orang-orang dari wilayah desa lain membeli padi lahan kering (gaga) di wilayah desanya, mereka wajib membayar pajak rama sebesar 2 kupang setiap orang, dan dikenakan pada saat memanen padinya.

8a.     

1.  jikapada saatnya membayar mereka tidak membayar maka padi dan seisinya diambil dan dikuasai, tidak dikenakan dosa tidak menghormati. Tetapi apabila

2.   ada orang-orang Bahung Tringan dan sewilayahnya mengerjakan segala sesuatu milik kerajaan seperti  haywahaywan, pangatawan, atagatagan,

3.   rarja, danatas suruhan tanda rakryan permintaan pembelian, di kelompok kahulunan, palampuran dan lain-lainnya

4.   mereka wajib membayar 1 kupang tadah 3 saga, tidak dikenakan tulak kubu dan pajak pemeliharaan ternak. Kepada kelompoknya mereka membayar 1 kupang yang perempuan dan

5.   kamasan 3 saga setiap tahun tanggal 9 bulan Magha, aspan aspan 1 kupang tidak dikenakan iuran pakupat dan iuran peramram, wintang marẽnyit,

6.    paglar, parangsam, papuñcagiri, papatih, turunturun, bakatbakat, palakar, pahatẽp, pakarangkatan. Dikenakan pabaru, pasanga,

8b.    

1.   papanggang, pajnamanggala, palawe, pabasurẽnggha, talin kẽtan, patimtim, pabarangka, palnga watu, purbwapurbwaan dan lain-lainnya tidak akan diambil.

2.   Apabila  tidak ada temannya yang lain agar tidak membayar kepada nayakannya, jika berkeinginan membayar sendiri-sendiri harus dating sendiri. Tidak  direndahkan oleh nayakan

3.  tidak dikenakan iuran kalikip. Mereka dibolehkan melakukan pekerjaan kasar/rendahan tanpa meminta ijin terlebih dahulu, tidak dikenakan iuran palanting dan rot.  Apabila

4.   ada teman-teman sewilayahnya salah perilaku berkeinginan memperistri dari keturunan yang berasal dari golongan brahma, hunjẽm, juru keling, mereka wajib membayar iuran pamucuk sebesar 3 kupang setiap orang.

5.   Apabila tidak dikenakan pamucuk meraka dikenakan iuran darji sebesar 1 masaka per orang, tidak dikenakan sejumlah upakara dan sejenisnya. Selanjutnya orang-orang di Bahung Tringan boleh membuat

6.   kali saluran air untuk mengairi semua jenis lahan pertanian dan meminta air untuk mengairi lahan persawahannya

9a.     

1.   Mereka dibolehkan menebang sejumlah kayu larangan seperti kameri apabila pohon/kayu tersebut menaungi sawah dan pekarangan

2.  terutama pohon kelapa untuk kelancaranan aliran air menuju ke tengah areal persawahannya agar diambil dan disingkirkan dan tidak dipermasalahkan asal usulnya serta tidak dikenakan sangsi. Apabila

3.   ada kerbau, sapi, babi, kambing kedapatan mati di kali maupun di tengah semak-semak di wilayahnya tidak dikenakan iuran tarub, tidak dikenakan iuran pada bulan Srawana, tidak berdosa.

4.   Tetapi apabila binatang lembu, kuda, terutama manusia mati salahpati ditemukan di tengah kali saluran air, di tengah semak-semak  di wilayah desanya  jika

5.   membayar iuran yang di bayar pada bulan Srawana agar membayar kepada pejabat yang mengurus jual-beli ternak tidak dikenakan iuran pada bulan Srawana. Apabila dibebaskan maka tidak dikenakan iuran pembebasan dan sesajen sebagai syarat pembebasan, dan agar benar-benar juga

6.   diberikan makan seadanya  tanpa daging ayam, tidak diungkit-ungkit dikemudian hari.  Adapun sejumlah sawah yang dipelihara/dikerjakan di Bahungan

9b.      

1.   kasubakan  Bayuran  dengan luas 13 sanpembayaran laga-nya 2 kupang di Salan dengan laga kambang dibayar pada waktunya. Di Kabajrasikarayan 5 san dengan pembayaran laga 2 kupang, di Asan dikenakan

2.   2 san dengan pembayaran laga 2 kupang. Di kahyangwisnwan  1 san  dengan laga 2 kupang di Asan. Di kamanibuddyan1 san dengan laga 2 kupang di Asan. Demikianlah semua

3.   di kasubakan Bayuran  agar membayar laga pada waktunya dengan membayar pada waktu setelah melakukan panen di depan persidangan istana kepada pejabat pemungut dan penjaga milik raja dan pejabat aninggi yang menerima

4.   disana. Tidak dikenakan iuran pembelian dan sejenisnya. Sawah Hyang Bukasri di kasubakan Bayuran dengan luas 28 san dengan laga 2 kupang  di Asan Lwirsanya Bajulit

5.   Rapuhan Munggu, Tring, Pandan, Nangka, Jiraji, Batu Kangin, Batu Kauh, Kutat Kalodran, Kdeng, Camalagi, Biluk, Lamprah, Talang, Jrut Tumpang

6.   Tut Batini, Sisi Pager, Bunu Traya, Air Dadak, Human Ngudu, Gintungan, Purutung, Tangga, Rahut, Kadamba, Trep, Gintungan, Sawah Su

10a.   

1.   radasa yang dipelihara di Bahung Bwahan Kasubakan Bayuran  dengan luas 7 san 1 san Barangbang  13 luwang51dengan pandingding 4 luwang  1 san, Jruk Guyang 6 luwang dengan pandingding522 lwang

2.   2 san, Mamben 14 luwang dengan pandingding5 luwang 1 san, Kambarugan 15 luwang dengan pandingding5 luwang 1 san, Tangguntring 9 luwang dengan pandingding 3 luwang san

3.   Bahisilib 22 luwang dengan pandingding5 luwang 13 san.  Rabang 17 luwang  denganpandingding 5 luwang. Dmak Suradasawagasrama Kasubakan Bayuran

4.   4 san 1 san. Di Hanunang 15 luwang dengan pandingding5 san, 1. Pendam 5 luwang dengan pandingding 1 luwang 1 san. Hidenya 13 luwang dengan pandingding

5.   4 luwang 1 san. Nahyan 8 luwang dengan pandingding luwang 2, 1 san. Pyarga 10 luwang dengan pandingding3 luwang, 1 san.  Hirho 18 luwang 6.    dengan pandingding5 luwang san.  Halalang Sulikitit 29 luwang dengan pandingding 9 luwang. Dmak Suradasatarangasti Kasubakan Bayuran 2 san 1 san

10b.   

1.   Kaping 6 luwang dengan pandingding 2 luwang 1 san. Mamber 13 luwang dengan pandingding4 luwang.  Adapun batas-batas wilayah Tringan Bahung dengan batas timurnya  adalah

2.  Bukit Likran. Batasnya di selatan  Hyang Pijyan lurus ke barat dengan pagar persawahan di Bayuran kemudian ke selatan. Batas baratnya sejauh 9 sa. Batas utaranya Bukit Tulangkir.

3.   Itulah luas wilayah desanya, bertemu di Talingaliman. Demikian isi anugrah Sri Maharaja kepada

4.   penduduk Tringan Bahung. Dengan diaksikan di depan Tanda Rakryan persidangan istana

5.   terutama para pejabat Senapati, pendeta dari golongan siwa-budha. Adapun beliau yang hadir  pada saat itu antara lain Rakryan Juru Sadaya: Pu Wagiswara, Rakryan Juru Jayasakti: Pu Yadusakti, Rakryan Juru Mantri:

6.   Pu Pujan, Rakryan Juru Hinten: Pu Tinanggap, Rakryan Juru  Raksa Wak: Pu Punggung, Sang Senapati Kuturan:L Pu Jagahita, Sang Senapati

11a.  

1.   ti  Manyiringin: Pu Singharsana, Samgat Mañuratangajna di hulu: Pulas, Samgat Caksu Karanapura: Jangga, Samgat

2.   Manyumbul: Jokuning, Samgat Manyuratangajna di tengah:Yaku, Samgat Caksu Karanakranta:Tirtha, Samgat Pituha:

3.   Cakmawu. Beliau pendeta dari golongan Siwa antara lain Mpungkwing Ngantakunjarapada: Dangacaryya Nikanta, Mpungkwing Lokeswara: Dangacaryya Jayagama,

4.   Mpungkwing Makarun: Dangacaryya Agirupa, Samgat Juruwadwa: Dangacaryya Nandaraja. Beliau pendeta dari golongan Budha antara lain Mpungkwing Kudi

5.   nar: Dangupadhyaya  Laloken, Mpungkwing Bajrasikara: Dangupadhyaya Sabhahita, dan Samgat Mangirengiren Wandami: Sila Tmah//0//.

III. Tinjauan Isi Prasasti

Berdasarkan hasil alih aksara dan alih bahasa seperti diuraikan di atas, intisarinya dapat dikemukan sebagai berikut.

Prasasti ini dikeluarkan pada tahun Saka 1059 (1137 Masei) oleh raja Jayasakti kepada desa Bahung Tringan dan sewilayahnya. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja oleh karena penduduk di wilayah Desa Bahung Tringan menjadi berkurang dari semula yang pada mulanya berjumlah 60 K.K. sampai tersisa hanya 11 K.K. Berpindahnya penduduk ke wilayah lain oleh karena mereka merasakan sangat berkeberatan di dalam membayar pajak/iuran kepada sang raja.  Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan berkurangnya jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap pendapatan kerajaan yang berasal dari sektor pajak. Sektor pajak sebagai tulang punggung pendapatan kerajaan nampaknya yang menjadi permasalahan yang utama untuk dicarikan solusinya.  Di samping itu, permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut berbagai aspek tatanan kehidupan masyarakatnya dalam bidang sosial, perekonomian, pertanian, keamanan, religious tidak luput dari perhatian raja.

Kebijaksanaan seorang pimpinan tampuk pemerintahan dalam mengayomi rakyatnya adalah  sangat penting. Terjadinya permasalahan perpindahan penduduk Bahung Tringan ke wilayah desa lain dibijaksanai dengan  memberikan keringanan kepada penduduk Bahung Tringan selama 40 tahun untuk tidak membayar pajak/iuran seperti sambar, pajak peternakan (bungan tangkalik) dan pajak laga sabungan (laganing sawung). Tetapi dengan catatan, setelah mencapai 40 tahun, mereka diwajibkan membayar pajak/iuran sebagaimana  berlaku sebelumnya. Penetapan sejumlah pajak-pajak/iuran kembali setelah 40 tahun berlalu yakni sebesar 2 māsaka2 kūpang dibayar di depan dewan persidangan istana pada tanggal 3 bulan Caitra dan diterima oleh pegawai pemungut pajak (sangadmakakmitanapigajih).  Pembebasan sejumlah kewajiban pajak  antara lain pabakta, patimba, patambilung, pasandung watu dan pamapas.  Penetapan sejumlah pajak sawah di wilayah Kasubakan Bayuran dan Siladan sebesar 2 kūpang dihaturkan kepada Bhatara Bukasri, dengan catatan pembayarannya dilakukan setelah panen, mereka dibebaskan dari beberapa kewajiban kepada Bhatara Bukasri, dan tidak diperkenankan sawah-sawah tersebut dikelola oleh penduduk desa lain. Keringanan lainnya adalah mereka tidak dikenakan kewajiban melakukan sejumlah  kerja bakti (buñcangaji).

Penduduk desa Bahung Tringan agar tidak memberikan makan kepada orang-orang yang berasal dari wilayah desa lain yang melakukan perjalanan melewati wilayah desanya. Sebaliknya mereka agar memberikan makan seadanya kepada pejabat kerajaan yang diperintahkan oleh raja seperti pamangku sanghyang ajña dan tulis tanda rakryan. Penduduk Desa Bahung Tringan dibolehkan melakukan sabungan ayam dan tidak dibatasi jumlah sabungannya pada tempat-tempat yang telah ditentukan seperti pasangayan, tempat padi, prangudwan.

Aturan tentang pembagian/pengelolaan hak milik/warisan bagi penduduk desa dibagi 3 antara lain jika yang meninggal memiliki keturunan segala miliknya dibagi 3, jika laki-laki yang meninggal duapertiga (2/3) dihaturkan kepada Bhatara Bukasri dan sepertiga (1/3) menjadi hak milik jandanya. Jika yang meninggal wanita sepertiga (1/3) dihaturkan kepada Bhatara Bukasri dan duapertiga (2/3) menjadi hak milik dudanya. Jika tidak memiliki keturunan meninggal maka seluruh hak miliknya dihaturkan kepada Bhatara Bukasri, dan senilai 4 masaka digunakan untuk biaya penguburannya.

Penduduk Desa Bahung Tringan boleh memperistri/menikahi anak dari seorang pendeta dan janda pendeta tetapi merka dikenakan sangsi antara lain kambang ksanika dan kalapitung. Mereka juga dibolehkan menikahi janda rekan-rekan sewilayahnya. Aturan terkait dengan hutang-piutang, bagi penduduk desa memiliki hutang dan diambil secara paksa, di dalam pembayarannya adalah sejumlah nilai hutangnya tidak dilipatgandakan.

Penduduk Desa Bahung Tringan dibolehkan memburu pencuri dengan membawa senjata. Jika ada saudaranya mati karena dibunuh oleh pencuri maka orang yang mati tidak didalih sebagai pencuri. Jika ada pencuri ternak sapi atau kerbau dari wilayah desa lain maka dibolehkan mereka mengambil barang curiannya. Jika ada ternak sapi atau kerbau milik orang dari wilayah desa lain terlepas mencari makan di wilayah desanya maka dikenakan  sangsipangambung padang sebesar 1 masaka.

Penduduk Desa Bahung Tringan dibolehkan memotong ternak kerbau atau sapi dan tidak dibatasi jumlahnya untuk kepentingan mereka di desanya dan menjamu tamu. Jika ada penduduk desa Bahung Tringan bekerja dengan mendapat upah ke desa lain dikenakan kewajiban membayar senilai harga 3 biji perak. Jika mereka berpindah tempat ke wilayah desa lain dikenakan kewajiban berupa tulak sambwang sebesar 4 māsaka, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka miliknya dikuasai oleh penduduk desa yang masih tinggal di desanya.

Terkait dengan pengelolaan hasil pertanian ditegaskan bahwa jika ada orang-orang dari desa lain membeli pada lahan kering (gaga) di desanya mereka wajib membayar rama sebesar 2 kūpang setiap orang. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut mereka maka padi dan sisi lahan padi gaganya boleh dikuasai. Penduduk desa Bahung Tringan dobolehkan melakukan pekerjaan kasar (candala karma) tanpa seijin, dan mereka diijinkan dan dibebaskan dari pajak-pajak seperti palanting dan rot. Dalam hal perkawinan dengan orang yang tidak sama stratifikasi sosialnya mereka wajib membayar pamucuk sebesar 3 kūpang setiap orang

Dalam bidang pengelolaan air dan kelestarian lingkungan lahan, penduduk Bahung Tringan dibolehkan membangun kali untuk pengelolaan segala macam lahan dan boleh meminta air untuk persawahannya. Mereka boleh melakukan penebangan terhadap beberapa pohon-pohon yang dilindungi seperti kemiri, bilamana pohon-pohon tersebut memang mengganggu kelancaran jalannya air di kali. Jika ada binatang ternak seperti sapi, kerbau, babi, kambing kedapatan mati di tengah-tengah semak-semak dibebaskan  dari beberapa kewajiban iuran dan upacara pada bulan srawana. Akan tetapi jika binatang lembu, kuda, terlebih-lebih manusia mati tidak wajar (salah pati) kedapatan di sepanjang saluran air/kali mereka wajib dikenakan upacara di bulan srawana dan agar atas sepengetahuan pejabat yang mengurusi pajak penjualan (dwalhaji). Tentang pengelolaan lahan persawahan di kasubakan Bayuran ditetapkan dengan sistem laga sebesar 2 kupang dibayar setelah pelaksanakan panen, dan ditetapkan pula pembagian air di wilayah Bahung Bwahan dengan bentuk pangdingding (tambuku) dan luwang (tetktek). 

Batas-batas wilayah suatu desa (karaman) secara adminitratif adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh karena tidak jarang terjadinya konflik sosial antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya karena permasalahan batas wilayah desa. Tentang penetapan batas-batas wilayah karaman Bahung Tringan ditegaskan mulai dari batas timur batasnya adalah Bukit Likran, Batas selatannya tempat suci Hyang Pijyan lurus menuju ke barat adalah pagar batas sawah Bayuran menuju ke selatan. Batas baratnya adalah sembilan (9) sa, dan batas utaranya adalah Bukit Tulangkir.

Di dalam  bagian akhir prasasti disebutkan para saksi yang hadir di dalam persidangan istana antara lain para Senapati,  para pendeta dari golongan Siwa dan Budha, Rakryan Juru, Samgat Caksu, dan Samgat. Dari golongan Rakryan Juru antara lain Rakryan Juru Sadaya: Pu Wagiswara, Rakryan Juru Jayasakti: Pu Yadusakti, Rakryan Mantri: Pu Pujan, Rakryan Juru Hinten: Pu Tinanggap, Rakryan Juru Raksa Wak: Pu Punggung. Dari golongan Senapati antara lain Senapati Kuturan: Pu Jagahita, Sang Senapati Maniringin: Pu Singhasarana. Dari golongan Samgat antara lain Samgat Manuratangajna I: Pulas, Samgat manuratangajna II: Yaku, Samgat Caksu Karanapura: Jangga, Samgat Manumbul: Jo Kuning, Samgat Caksu Karanakranta: Tirtha, Samgat Pituha: Cakmawu. Daro golongan pendeta Siwa antara lain Mpungkwing Ngantakunjarapada: Dangacaryya Nikanta, Mpungkwing Lokeswara: Dangacaryya Jayagama, Mpungkwing Makarun: Dangacaryya Agirupa, dan Samgat Juru Wadwa: Dangacaryya Nandaraja. Pendeta dari golongan Budha antara lain Mpungkwing Kudinar: Dangupadhyaya Laloken, Mpungkwing Bajrasikara: Dangupadhyaya Sabhahita, dan Samgat Mangirengiren Wandami: Sila Tmah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Jayasakti adalah salah seorang raja yang memegang tampuk pemerintahan pada masa Bali Kuno (abad X-IV Masehi) di Bali. Pemerintahan kerajaan Bali Kuno berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 400 tahun (empat abad). Raja Jayasakti memegang tampuk pemerintahan selama 17 tahun (Saka 1055-1072). Tampuk pemerintahan sebelumnya dipegang oleh Sri Suradhipa (Saka1037-1041).  Berdasarkan atas prasasti-prasasti yang telah ditemukan dapat diketahui bahwa selama kurun waktu empat abad telah terjadi pergantian tampuk pimpinan kerajaan sebanyak 21 kali. Adapun keduapuluh satu raja tersebut antara lain Sri Kesari Warmadewa (Saka 835), Sri Ugrasena ( Saka 837),  Tabanendra dan Subadrika Dharmadewi ( Saka 877-889), Jayasingha Warmadewa (Saka 882), Janasadhu Warmdewa (Saka 987), Wijaya Mahadewi (Saka 905), Gunapriyadharmapatni dan Dharma Udayana Warmadewa (Saka 911-933),  Sri Sang Ajñadewi (Saka 938),  Marakata (Saka 944-948), Anak Wungsu (971-999), Sri Walaprabhu (Saka 1001-1010),  Sri Sakalindukirana (Saka 1010-1023), Sri Suradhipa (Saka1037-1041), Sri Jayasakti (Saka 1055-1072), Sri Ragajaya (Saka 1077), Sri Maharaja Haji Jayapangus (Saka 1099-1103), Sri Maharaja Haji Ekajayalañcana dan Sri Arjaya Dengjaya (Saka 1122), Bhatara Guru I: Sri Adhikunti Ketana (Saka 1126), Bhatara Parameswara Sri Hyang Ning Hyang Adidewa Lañcana (Saka 1182), Bhatara Guru II: Bhatara Sri Maha Guru (Saka 1246-1250), dan Bhatara Sri Astasura Ratna Bumi Banten (Saka 1259) (Ardika, 1983). 

Berdasarkan sejumlah nama raja Bali Kuno di atas, raja Jayasakti (Saka 1055-1072)  berada  pada posisi/urutan keempat belas (14)  dan memerintah di Bali selama tujuh belas (17) tahun.  Selama kurun waktu 17 tahun raja Jayasakti memegang tampuk pemerintahan, berbagai peristiwa penting dengan segala permasalahannya telah terjadi sehingga raja Jayasakti harus turun tangan menyelesaikannya. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa itu sebagaimana dicatatkan di dalam prasasti 552 Bebandem. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, prasasti-prasasti yang diterbitkan dalam masa pemerintahan raja Jayasakti  berjumlah 13 buah. Prasasti-prasasti tersebut antara lain prasasti nomor 551a Manik Liyu D= Lambeyan A, 551b Manikliu E, 552 Bebandem, 553 Landih A Nongan A, 554 Bwahan C,555 Depaa, 556a Prasi A 556b. Campetan Kintamani, 557 Sading B, 558 Tampak Gangsul, 559 Dausa Pura Bukit Indrakila B II, 560 Pemecutan B, dan 561 Sibang Kaja (Ardika,1983:18; Callenfels 33-35, Sunarya, 1996:55).

PHOTO LEMPENGAN – LEMPENGAN PRASASTI BEBANDEM

IV. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagai akhir tulisan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

 1. Prasasti Pura Gumi Desa Bebandem merupakan salah satu prasasti yang berasal dari masa Bali Kuno, dikeluarkan oleh raja Jayasakti pada tahun Saka 1059 (1137 Masehi). Raja Jayasakti memegang tampuk pemerintahan dalam kurun waktu 17 tahun (Saka 1055-1072). Prasasti ini dekeluarkan oleh raja sehubungan dengan munculnya permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, pertanian, peternakan, kelestarian lingkungan dan lain-lainnya  yang beribas atau berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan kerajaan, sehingga sangat dibutuhkan kebijakan pengaturan oleh seorang raja.
 2. Prasasti Bebandem yang didokumenkan dalam bentuk photo oleh  masyarakat Desa Bebandem merupakan wujud kepedulian masyarakat lokal dalam berperan serta aktif di dalam melestarikan cagar budaya yang bersifat living monument. Oleh karena mereka menyadari bahwa prasasti yang mereka miliki diyakini sebagai benda keramat dan hanya pada saat-saat tertentu saja boleh diturunkan/dibaca guna diketahui isi yang terkandung di dalamnya, untuk mewujudkan keinginannya dilakukan dengan jalan memanfaatkan teknologi dengan membuat photonya.  
 3. Hasil pendokumentasian photo terhadap prasasti Bebandem sudah bagus dan jelas sehingga dapat dibaca dengan baik, tetapi  urutan penomorannya belum runut atau belum benar sesuai dengan urutan penomorannya. Hal itu semata-mata kemungkinannya karena pengetahuan masyarakat lokal dalam mendokumentasikan prasasti belum dipahami. Berdasarkan segala keterbatasan tersebut maka koreksi untuk pembenarannya masih sangat diperlukan dengan melibatkan tenaga-tenaga yang berkompeten dalam bidang prasasti. Berkanaan dengan hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan/pembacaan kembali terhadap lembaran-lembaran yang ada dengan harapan isi teks dan konteksnya dengan lembaran-lembaran yang lain dapat diungkapkan secara utuh.    
 4. Hasil alih bahasa belum sepenuhnya bisa dilakukan, permasalahannya adalah masih sangat banyak kata-kata yang dipergunakan di dalam bahasa prasasti merupakan bahasa atau kata-kata yang digunakan pada zamannya dan sudah tidak dipakai lagi pada masa kini. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga banyak kata-kata yang dituliskan dalam prasasti belum didentifikasi/ditafsirkan arti dan maknanya. Dengan demikian, dalam alih bahasanya kata-kata tersebut masih tetap disebutkan apa adanya.

Catatan:

 1. Kata ini kurang satu huruf ‘ma’ semestinya ‘tumarima’, tetapi ditulis ‘tumari’.
 2. Kata ‘karttikantara’ ditulis kattikantara, sehingga kurang huruf ‘r’.
 3. Kata ini belum jelas karena masih tertutup oleh warna hijau kekuningan.
 4. Kata ini juga belum jelas karena masih tertutup oleh warna hijau kekuningan.
 5. Kata sayathāsakti tertulis sayathāstakti.
 6. Lembaran ini pada foto tidak berisi nomor halamannya kemungkinan lembaran sisi (a).
 7. Kata ini seharusnya kata wnaŋ.
 8. Kata atẽhẽr ditulis atẽhẽ, kurang  huruf ‘r’
 9. Huruf ini tertutup oleh warna hijau kekuningan (tidak jelas)..
 10. Huruf-huruf  pada kata ini tidak jelas.
 11. Kata ini kurang jelas, diperkirakan berbunyi darji.
 12. Kata ini dua hurufnya tidak jelas karena tertutup oleh kotoran berwarna hijau kekuningan.
 13. Kata ini juga kurang jelas, diperkirakan berbunyi seperti itu.
 14. Kewajiban melakukan persembahan.
 15. Iuran pemeliharaan ternak kuda.
 16. Iuran dalam  melaksanakan sabungan ayam
 17. Pajak pembelian
 18. Sejumlah iuran barang bawaan, dan pertemuan.
 19. Berasal dari kata sarbwa/sarwwa  sejumlah jabatan yang berada di tingkat bawah.
 20. Media dari material kayu untuk mengatur pembagian air dalam persubakan.
 21. Pejabat tingkat desa yang bertugas mengurusi masalah kehutanan.
 22. Sejumlah iuran
 23. Sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian sawah.
 24. Pejabat kerajaan di tingkat desa, tetapi belum jelas apa tugasnya.
 25. Semacam sangsi bagi pelanggar  peraturan ?
 26. Jenis-jenis pekerjaan sebagai kewajiban kepada raja.
 27. Kemungkinan jenis perhitungan iuran dalam sebuah pertapaan raja.
 28. Nama jabatan. Istilah ini sering disebutkan sebagai jabatan seorang samgat (pemutus perkara).
 29. Berdasarkan konteks kalimatnya, kemungkinan semacam jenis aktivitas gotong royong.
 30. Nama jenis buah-buahan berbiji.
 31. Jenis upacara penyucian perbuatan, kata-kata, pikiran yang menyebabkan leteh/cuntaka.
 32. Kemungkinan sejenis upacara.
 33. Kemungkinan merupakan salah satu hari baik pada bulan tertentu untuk menyelenggarakan aktivitas ritual
 34. Jenis kewajiban aktivitas gotong-royong
 35. Arti kata tandas tutan dan  ludan kemungkinan merupakan sangsi moral.
 36. Iuran untuk peristiwa kebakaran.
 37. Iuran bagi kelompok seniman
 38. Kemungkinan maksudnya agar tidak dilipat gandakan.
 39. Jenis iuran terkait dengan pemeliharaan ternak
 40. Pejabat yang bertugas mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas perburuan raja.
 41. Kemungkinan  merupakan nama sebuah tempat suci  khusus bagi warga yang mempunyai keahlian dalam bidang pengobatan.
 42. Nama tempat yang diperbolehkan dalam melaksanakan sabungan ayam.
 43. Nama pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang mengurusi suatu wilayah.
 44. Kata ini tidak diketahui artinya.
 45. Kata ini merupakan pengulangan dari kata gana. Dalam kamus Kecil Sansekerta-Indonesia, kata gana memiliki beberapa arti antara lain kelompok, rombongan, pasukan, serdadu pasukan dewa Siwa, masyarakat, dan kumpulan (Anonim, 1982/1983: 83). Penggunaan kat ganagana dalam konteks ini nampaknya lebih relevan dengan ‘masyarakat’.  Dalam konteks ini, kata ganagana berarti sangsi moral yang dikenakan kepada sekelompok masyarakat.
 46. Nama sangsi sosial bagi penduduk yang mengawini wanita yang berasal dari  lapisan sosial yang lebih tinggi.
 47. Semacam aturan bagi masyarakat apabila mengawini janda/duda ?.
 48. Jenis iuran yang dikenakan kepada penduduk yang kembali ke desanya setelah meninggalkan wilayah desanya.
 49. Kemungkinan semacam beaya administrasi dalam urusan utang-piutang.
 50. Pejabat yang bertugas mengurus masalah jual-beli milik raja.
 51. Ukuran volume pembagian air dalam organisasi pengelolaan lahan basah (persubakan).
 52. Kemungkinan yang dimaksud adalah pematang sawah.

KEPUSTAKAAN

Anonim, 1982/1983. Kamus Kecil Sansekerta-Indonesia, Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Tk. I Bali.

Ardika, I Wayan. 1986. Laporan Penelitian Masa Pemerintahan Rajaa Ugrasena, Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Boechari, M. 1977. “Epigrafi dan Sejarah Indonesia” Majalah Arkeologi th. I nomor 2.

Goris, R. 1954a.Prasasti Bali I, N.V. Masa Baru Bandung.

Mardiwarsito, L. 1985. Kamus Jawa Kuno – Indonesia, Nusa Indah, Ende Flores.

Nastiti, Surti, 2008. Epigrafi sebagai Ilmu, Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI, Solo 13-16 Juni 2008.

Sunarya, Nyoman. 1996. “Tiga Lembar Prasasti dari Raja Jayasakti”, Seri Penerbitan Forum Arkeologi, ISSN 0855-3232, FA.No.I/1995-1996, STT No1416/SK/Ditjen PPG/STT/1989, Januari, 1996.

Warda, I Wayan, 1989. “Kerthasudi”, Bukti Sahnya Jual Beli, dalam Majalah Widya Pustaka, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar.

This Post Has One Comment

 1. Wyn Sariana

  Matur suksma sudah dibagikan tulisan dan transkripsi mengenai prasasti Bali Kuno, mohon juga diulas mengenai prasasti Bali kuno yang lain seperti prasasti Bulian B (Adi Dewalancana) prasasti Sading B (Jayasakti) Tejakula (Ragajaya) Kehen (Adikunti Ketana) karena prasasti2 tadi dikluarkan oleh raja yg sangat sedikit data prasastinya yg ditemukan selama ini, sehingga bs mmberi gambaran mengenai keadaan masyarakat Bali di masa itu. Suksma

Leave a Reply